Broson Steel

Allmänna leveransbestämmelser

Broson Wheels AB – Allmänna leveransbestämmelser

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de inte ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Anbud
2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning.

Ordererkännande
3. Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.

Pris
4. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt. Emballage, som är erforderligt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte.

Leveransklausuler
5. Leveransklausuler skall tolkas enligt de vid avtalstillfället gällande INCO-terms, som utfärdats av Internationella Handelskammaren.

Betalning och dröjsmålsränta
6. Betalningsvillkor 30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Detta förutsatt att säljarens kreditprövning visar en god betalningshistorik hos köparen. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta procentenheter. Vid förändring av referensräntan ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte. Betalning innebär inte godkännande av godset eller av fakturering.

Säkerhet
7. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra honom åvilande skyldighet enligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.

Avisering om försening
8. Finner part, att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.

Hävning vid försening
9. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods. Avser aviserad eller inträffad försening leverans av gods som är tillverkat efter köparens anvisning och/eller gods av sådant slag som säljaren normalt inte lagerför och köparen insåg eller bort inse detta, äger köparen dock häva endast om förseningen är väsentlig och om köparen kan få leverans av försenat gods från annan än säljaren före av denne aviserad tidpunkt för leverans. Utnyttjar part ej utan oskäligt dröjsmål sin rätt att häva avtalet, skall i avisering om dröjsmålet angiven tidpunkt för leveransen anses som ny leveranstid. Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 10.

Skadestånd vid försening/hävning
10. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats. Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Mottagningskontroll
11. Följesedel skall åtfölja godset. Köparen skall vid godsets ankomst undersöka detta med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg innebärande bl.a. att köparen skall avemballera gods, som annars kan skadas. Då godset på grund av emballagets art eller annan orsak ej omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall mottagningskontrollen dock omfatta följesedel, antal kolli (förpacknings-enheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontroll utföras med efter godsets art anpassad omsorg.

Reklamation vid brist eller skada
12. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet