Broson Steel – Kvalitet

Kvalitet och miljö

Broson har alltid satt kvalitets- och miljöfrågor högt upp på agendan. För att leva upp till våra kunders, leverantörers och medarbetares förväntningar arbetar vi därför på ett systematiskt sätt med både kvalitet och miljö för att uppnå ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Broson sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001 och sedan 2013 är vi även certifierade enligt ISO 14001.

Broson har enligt certifieringarna en god kontroll över de miljö- och kvalitetsfrågor som är aktuella inom vår verksamhet, men det viktigaste är ändå det kvalitets- och miljötänk som medarbetarna har i vardagen.

Miljöpolicy

Miljöarbetet skall ingå som en integrerad och naturlig del i Brosons dagliga verksamhet.
Vi ska fortlöpande arbeta med förbättringar för att skydda miljön, förebygga föroreningar och minska vår
negativa miljöpåverkan. Gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga miljökrav ska till var tid uppfyllas.

Broson skall alltid eftersträva att:

• Marknadsföra produkter med lång livslängd och god kvalitet
• Minimera avfallsmängder samt sortera avfall för att möjliggöra återanvändning och återvinning
• Hushålla med energi, vatten och andra naturresurser
• Minimera utsläpp genom ett balanserat tjänsteresande
• Genom en dialog med våra transportörer, minska miljöpåverkan från våra transporter
• Genom en dialog med våra leverantörer, minska miljöpåverkan från våra produkter
• Sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet

Broson Steel Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

  • Det är Brosons policy att var tjänst och var produkt som tillhandahålls skall vara i full överensstämmelse med det avtal som har gjorts med kunden.
  • Tillämpliga krav ska till var tid uppfyllas.
  • Ledningssystemet ska vara till hjälp och se till att verksamheten ständigt förbättras.
  • Det är varje anställds rätt och skyldighet att stoppa/avbryta en rutin, procedur eller process när han/hon upptäcker en kvalitetsbrist.
  • Det är viktigt för Broson att eventuella reklamationer eller andra klagomål behandlas professionellt och utan dröjsmål.
Broson Steel – Kvalitetspolicy