Broson Steel – Kvalitet

Kvalitet och miljö

Broson har alltid satt kvalitets- och miljöfrågor högt upp på agendan. För att leva upp till våra kunders, leverantörers och medarbetares förväntningar arbetar vi därför på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Broson sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001.

Förutom kvalitetsarbetet ingår även miljöarbetet som en integrerad och naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i detta miljöarbete är vi även certifierade enligt ISO 14001.

Broson har enligt certifieringarna en god kontroll över de miljö- och kvalitetsfrågor som är aktuella inom vår verksamhet, men det viktigaste är ändå det kvalitets- och miljötänk som medarbetarna har i vardagen.

EN 1090 – CE märkning
Nu är Broson Steels verksamhetssystem utvecklat så att rutinerna för kapning på vårt lager i Göteborg uppfyller kraven i SS-EN 1090-1:2009+A1:2011. Detta gör att vi nu kan CE-märka våra produkter.

Klimatkompensation
Även om vi hela tiden försöker minska vår miljöpåverkan, så är ju en viss miljöpåverkan oundviklig. För att ändå ta vårt ansvar gällande detta har vi bl.a valt att klimatkompensera för de tjänsteresor med flyg som vi gör under året. Nedan ser ni vårt Certifikat från Tricorona.

Miljöpolicy

Broson skall ALLTID eftersträva att:

• Uppfylla gällande miljölagstiftning samt övriga myndighetskrav, som är relevanta för verksamheten.
• Minimera avfallsmängder samt förebygga föroreningar.
• Hushålla med energi, vatten och andra naturresurser.
• Minimera utsläpp, framförallt till luften genom ett balanserat tjänsteresande.