Broson skall ALLTID eftersträva att:

• Uppfylla gällande miljölagstiftning samt övriga myndighetskrav, som är relevanta för verksamheten.

• Minimera avfallsmängder samt förebygga föroreningar.

• Hushålla med energi, vatten och andra naturresurser.

• Minimera utsläpp, framförallt till luften genom ett balanserat tjänsteresande.

• Marknadsföra produkter med lång livslängd och god kvalitet.

• Genom en dialog med våra transportörer minska miljöpåverkan från våra transporter.

• Genom en dialog med våra leverantörer minska miljöpåverkan från våra produkter.

• Sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.

• Miljöpolicyn skall upprätthållas och kommuniceras till alla anställda och till personer som arbetar för eller på uppdrag av företaget.