Miljöarbetet skall ingå som en integrerad och naturlig del i Brosons dagliga verksamhet. Vi ska
fortlöpande arbeta med förbättringar för att skydda miljön, förebygga föroreningar och minska vår
negativa miljöpåverkan. Gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga miljökrav ska till var tid
uppfyllas.

Broson skall alltid eftersträva att:

• Marknadsföra produkter med lång livslängd och god kvalitet

• Minimera avfallsmängder samt sortera avfall för att möjliggöra återanvändning och återvinning

• Hushålla med energi, vatten och andra naturresurser

• Minimera utsläpp genom ett balanserat tjänsteresande

• Genom en dialog med våra transportörer, minska miljöpåverkan från våra transporter

• Genom en dialog med våra leverantörer, minska miljöpåverkan från våra produkter

• Sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet